Działy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 17

 

SEKRETARIAT PORADNI jest czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00

sobota 9.00-13.00

 

Dyrektor Poradni - mgr Ewelina Gieparda

W sprawach skarg i wniosków
Dyrektor Poradni przyjmuje w czwartki
w godzinach 15.00-17.00

 

Wicedyrektor Poradni - mgr Magdalena Sasin

 

 

Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych:

mgr Hanna Czerwińska, psycholog, mediator, terapeuta rodzinny
dr Grażyna Fabiszewska, psycholog, terapeuta rodzinny
mgr Kinga Dutkiewicz, psycholog, psychoterapeuta

 

Pomoc dziecku krzywdzonemu:

mgr Janina Mąka, psycholog, logopeda
mgr Joanna Kosarzewska Wakar, psycholog, psychoterapeuta

 

 

 

Małe dziecko

Psychologowie działu zapraszają na konsultacje rodziców małych dzieci w sytuacji, kiedy rozwój dziecka budzi ich niepokój. Oferują obserwacje, badania diagnostyczne oraz pomoc w sytuacji konieczności dalszej diagnozy u innych specjalistów.
 

 

Przedszkola

Psychologowie działu obejmują opieką dzieci z przedszkoli znajdujących się na terenie dzielnicy oraz dzieci w wieku przedszkolnym nie objęte opieką placówek.

Oferują diagnostyczne badania psychologiczne, porady dla rodziców i opiekunów na terenie Poradni i publicznych przedszkoli w czasie ustalonych dyżurów. Przeprowadzają psychologiczne badania diagnostyczne służące ocenie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dziecka.

 

Pracownicy działu opiekują się następującymi przedszkolami:

mgr Małgorzata Jastrzębska, psycholog: P 84, P 107, P 348 i "Budzik"

mgr Olga Markowska, psycholog, logopeda: P 85, P 86 (CZD)

mgr Jolanta Pollak, psycholog: P 233, wszystkie przedszkola niepubliczne 

mgr Urszula Studzińska, psycholog, mediator, terapeuta SI: P 110, P 264, P 338

 

 

 

Szkoły podstawowe

Psychologowie działu obejmują opieką psychologiczną dzieci uczące się w szkołach podstawowych na naszym terenie. Przeprowadzają diagnostyczne badania psychologiczne, po których na wniosek rodziców mogą być wystawiane opinie psychologiczne.

Diagnoza może dotyczyć trudności szkolnych, emocjonalnych i społecznych dziecka.

Rodzice mogą uzyskać wsparcie w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

 

Pracownicy działu opiekują się następującymi szkołami:

mgr Ewa Wojaczek, psycholog, pedagog: SP 216, SP 218, PSP Żagle
 

mgr Hanna Czerwińska, psycholog, mediator, terapeuta rodzinny: SP 140, SP 195, PSP 63 Wał Miedzeszyński, PSP Waldorfowska

mgr Aleksandra Jabłkowska, psycholog: SP 86, SP 109, Vizja

mgr Magdalena Sasin, psycholog: SP 124, SP 128, PSP Patriotów

mgr Paula Wojtyńska, psycholog: SP 76, SP 204, PSP Garncarska, PSP Montesori

mgr Monika Witkowska, psycholog: SP 138, PSP Sióstr Felicjanek, PSP Żwanowiecka

 

 

Gimnazja i licea

Psychologowie działu obejmują opieką psychologiczną młodzież uczącą się w gimnazjach i liceach na naszym terenie. Przeprowadzają diagnostyczne badania psychologiczne, po których na wniosek rodziców lub pełnoletnich uczniów mogą być wystawiane opinie psychologiczne.

Diagnoza może dotyczyć trudności szkolnych, emocjonalnych i społecznych, a także wspierać w podejmowaniu decyzji o dalszym kształceniu.

Rodzice mogą uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z okresu dojrzewania.

 

Pracownicy działu opiekują się następującymi szkołami:

dr Grażyna Fabiszewska, psycholog, terapeuta rodzinny: LO XXV

mgr Ewa Hundsdorff-Dymecka, psycholog: G 104, G 106, LO XXXV MOS nr 2 "Kąt"

mgr Agata Janicka, psycholog: gimnazja i licea niepubliczne, ZSS Helenów, ZSS Przedwiośnie, MOS-y, MOW-y

mgr Janina Mąka, psycholog, logopeda: G101, G 102, G 103, G 105, LO XXVI

 

 

 

Terapia psychologiczna

W naszej Poradni terapeuci prowadzą psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Świadczymy pomoc dla osób doświadczających trudności i kryzysów w różnych obszarach życia. Zapraszamy tych, którzy pragną wprowadzić zmiany w swoim życiu oraz lepiej funkcjonować i radzić sobie z problemami.

 

Pracownicy działu:

mgr Hanna Czerwińska, psycholog, terapeuta rodzinny, mediator

dr Grażyna Fabiszewska, psycholog, terapeuta rodzinny

mgr Joanna Kosarzewska Wakar, psycholog, psychoterapeuta

mgr Marcin Sękowski, psycholog, psychoterapeuta

mgr Urszula Studzińska, psycholog, mediator, terapeuta SI

 

 

Terapia pedagogiczna

Terapeuci proponują różnorodne zajęcia indywidualne i grupowe. Obejmują one dzieci w wieku szkolnym min.: z zaburzeniami analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, z trudnościami w opanowaniu technik szkolnych (czytanie i pisanie), z obniżonym poziomem grafomotorycznym, z problemami w koncentracji uwagi, z dysleksją, dysgrafią i dysortografią, z trudnościami w nauce matematyki. 

 

Pracownicy działu:

mgr Grażyna Broniarek, pedagog specjalny, terapeuta

mgr Ewelina Gieparda, pedagog specjalny, logopeda

mgr Urszula Hankała, pedagog terapeuta

mgr Marzena Lech, pedagog terapeuta, terapeuta SI

mgr Joanna Wojciechowska, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta SI

 

 

 Terapia logopedyczna

Logopeda prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z przedszkoli i szkół z dzielnicy Wawer.

 

Pracownicy działu:

mgr Eliza Więcaszek Kostrzewa, logopeda, neurologopeda

mgr Ilona Wypchlak, logopeda, neurologopeda, pedagog terapeuta

 

 

Orzecznictwo

Zespół Orzekający Poradni wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

Zespół Orzekający Poradni wydaje orzeczenia:

  • o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

  • o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym” dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej „przedszkolami”,

  • o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

  • o potrzebie zajęć rewalidacyjno –wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwane dalej opiniami.

Rodzice lub opiekunowie prawni składają wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (druk do pobrania ze strony głównej) wraz z posiadaną dokumentacją, uzasadniającą przyznanie orzeczenia, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i jeśli to konieczne lekarskich.

Do uzyskania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego oprócz wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego (druk do pobrania ze strony głównej) konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka (wzór do pobrania ze strony głównej), w którym lekarz określa:

  • okres realizacji nauczania indywidualnego przez ucznia - nie krótszy niż 30 dni,

  • rozpoznanie choroby i przebieg leczenia,

  • miejsce realizacji nauczania indywidualnego,

  • zakres w jakim uczeń może uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych organizowanych z oddziałem w szkole.

Jeśli wnioskodawca nie posiada odpowiedniej dokumentacji badania psychologiczne i pedagogiczne będą wykonane w PPP Nr 17, z wyjątkiem badań lekarskich.

Dla dzieci z autyzmem oraz wadami słuchu i wzroku orzecznictwo prowadzą następujące Poradnie:

  • orzecznictwo dla dzieci autystycznych - Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna Nr 4, ul. Mińska 1/5, tel. 22 810 20 29

  • orzecznictwo dla dzieci z wadami wzroku i słuchu - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "TOP", ul. Raszyńska 8/10, tel.22 822 77 17

 

Javascript is required to view this map.